Bij elke offerte en overeenkomst gelden de Algeneme Voorwaaden van StoryBart.
Heb je vragen over deze voorwaarden? Neem dan contact op voor verdere toelichting!

Download de Algemene Voorwaarden

Wil je liever de Algemene Voorwaarden printen of opslaan voor eigen administratie? Klik hier om de Algeneme Voorwaarden te downloaden

Definities

In deze algemene voorwaarden benoemen we de volgende termen:

 1. StoryBart. De eenmanszaak StoryBart, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 75996545. StoryBart is tevens de opdrachtnemer en eigenaar van deze algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtgever. De rechtspersoon waarmee de overeenkomst wordt gesloten. De opdrachtgever wordt ook benoemd als klant.
 3. Opdracht. De opdracht is de omschrijving van de dienst en/of het product dat wordt geleverd. De opdracht is altijd opgesteld in samenspraak met StoryBart en de opdrachtgever.
 4. Offerte. Een aanbod met een specifieke geldigheidsduur van een dienst en/of product tegen een bepaalde prijs. Deze offerte zal na akkoord van de opdrachtgever voor beide partijen bindend zijn.
 5. Factuur. Specificatie met werkzaamheden en de bijbehorende prijs. Hierop staat het te betalen bedrag waar de opdrachtgever aan moet voldoen.
 6. Overeenkomst. De bindende afspraak die de opdrachtgever en StoryBart met elkaar maken over de opdracht, de oplevering, de prijs en de betaling. In de meeste gevallen is de overeenkomst gelijk aan de ondertekende offerte.
 7. Werk. Ookwel materiaal, media of bestanden genoemd. Hieronder verstaan we alle foto’s, videobeelden, geluidsopnamen, teksten en andere gecreëerde inhoud door StoryBart.
 8. Schriftelijk. Met schriftelijk wordt niet alleen op papier bedoeld, maar ook per mail.
 9. Overmacht. De onmogelijkheid om afgesproken verplichtingen na te komen door zaken die niet toe te rekenen zijn aan StoryBart of de opdrachtgever. Denk bijvoorbeeld (maar niet exclusief) aan situaties als natuurrampen, wet en regelgeving die de uitvoering van het werk onmogelijk maken, terroristische aanslagen.

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsbetrekking tussen de opdrachtgever en StoryBart, zoals offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten.
 2. Aanvullende bepalingen en voorwaarden zijn alleen geldig voor de specifieke opdracht waarbij de aanvullende bepalingen of voorwaarden worden opgesteld en afgesproken.
 3. De opdrachtgever verklaart de algemene voorwaarden en eventueel aanvullende voorwaarden te hebben gelezen en begrepen. Bij het ondertekenen van de overeenkomst of offerte gaat de opdrachtgever akkoord met deze voorwaarden.
 4. Voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de opdrachtnemer, tenzij er expliciet schriftelijk afspraken gemaakt zijn hierover en door beide partijen is ondertekend.
 5. StoryBart behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zullen altijd pas van kracht zijn na afronding van de huidige opdracht. Met andere woorden: na overeenkomst van de opdracht gelden de huidige voorwaarden.

Offerte en aanbod

 1. De opdrachtgever zegt toe voorafgaande aan de offerte alle informatie te delen die nodig is voor een correcte inschatting van het werk.
 2. StoryBart doet een aanbod altijd in de vorm van een offerte met opdrachtbeschrijving.
 3. De offerte is vrijblijvend. De opdrachtgever heeft geen verplichtingen naar StoryBart zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft ondertekend voor akkoord.
 4. De offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven op de offerte zelf.
 5. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan offertes waarvan de geldigheidstermijn is verstreken.
 6. De prijzen in de offerte zijn exclusief BTW. Aan het einde van de offerte wordt de BTW berekend en toegevoegd aan een totaalbedrag.
 7. Indien StoryBart een vergissing of typfout heeft gemaakt in de offerte, waardoor er duidelijk een onrealistische prijs voor een opdracht wordt aangeboden, heeft StoryBart het recht om binnen 7 dagen na ontvangst van de ondertekende offerte nietig te verklaren. StoryBart zal dit zo spoedig mogelijk melden aan de opdrachtgever en een nieuwe offerte sturen.

Aanvaarding van het aanbod

 1. De opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk de aanvaarden. StoryBart zal de ontvangst van de ondertekende offerte bevestigen en daarmee toezeggen dat er een overeenkomst is tussen de opdrachtgever en StoryBart. Na deze bevestiging kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht in de opdracht en de prijs.
 2. Indien er na aanvaarding van de opdracht nieuwe informatie beschikbaar komt waaruit blijkt dat de opdracht afwijkt van het voorstel, heeft StoryBart het recht de opdracht alsnog te weigeren. Indien er al werk verricht is, zal StoryBart alleen de gemaakte uren uit de overeenkomst factureren. Deze weigering kan plaatsvinden op gronde van een wijziging in uren, in data/tijden of een wijziging in inhoud.
 3. Indien er in de opdrachtomschrijving duidelijke afspraken staan over deadlines en termijnen, zijn beide partijen verplicht zich volledig in te zetten om de deadlines en termijnen na te kunnen komen. StoryBart kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het missen van een deadline als de opdrachtgever bepaalde afspraken niet nakomt of bepaalde informatie of inhoud niet tijdig aanlevert.

Uitvoering van de opdracht

 1. Uitvoering van de opdracht geschiedt op basis van de overeengekomen offerte en opdrachtomschrijving.
 2. StoryBart zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 3. StoryBart en de opdrachtgever beloven zo duidelijk, open en eerlijk mogelijk te communiceren naar elkaar.
 4. De opdrachtgever verleent naar alle redelijkheid volledige medewerking aan StoryBart.
 5. De opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat StoryBart geen gevaar loopt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.
 6. StoryBart is verplicht de eigen apparatuur en materialen volgens veilgheidseisen te hanteren en zorgt ervoor dat de opdrachtnemer niet in gevaar gebracht wordt tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden.
 7. Het creëren van media is een kwestie van creativiteit en persoonlijke smaak. StoryBart spant zich in om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de creatieve wensen van de opdrachtgever.
 8. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het naleven van de wet AVG en de auteurswet.
 9. Verzoeken tot wijzigingen tijdens of na de uitvoering van de opdracht zijn niet rechtsgeldig. Indien de overeengekomen opdracht toch gewijzigd moet worden, kan dit alleen schriftelijk en met wederzijdse instemming. StoryBart zal op de factuur meerwerk vermelden.
 10. De opgegeven levertijd van het eindproduct zal naar beste vermogen worden nagekomen. Echter is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de levertijd heeft StoryBart het recht om eenmalig een nieuwe, redelijke levertijd af te spreken met de opdrachtgever. Indien deze tweede termijn niet wordt nagekomen, heeft de opdrachtgever het recht om StoryBart schriftelijk in gebreke te stellen.
 11. Bij elke oplevering wordt er een zogenaamde feedbackronde en feedbacktermijn afgesproken. Dit houdt in dat de opdrachtgever de mogelijkheid krijgt om binnen een afgesproken termijn feedback te geven op het eindproduct en wijzigingen voor te stellen. StoryBart zal naar beste vermogen de voorgestelde wijzigingen verwerken en de nieuwe versie van het eindproduct opleveren voor de afgesproken oplevertermijn.
 12. Per opdracht geldt een eenmalige feedbackronde, tenzij expliciet anders vermeld.

Betaling

 1. De factuur wordt opgemaakt op basis van de offerte en eventuele nacalculatie van meerwerk.
 2. De opdrachtgever is verplicht de factuur volledig te betalen binnen de afgesproken termijn, tenzij op de factuur bedragen staan die niet zijn overeengekomen.
 3. Indien er fouten op de factuur staan, is de opdrachtgever verplicht om deze binnen de afgesproken betalingstermijn te melden aan StoryBart.
 4. De betalingstermijn staat altijd duidelijk op de factuur vermeld.
 5. Betaling geschiedt via bankoverschrijving naar het rekeningnummer van StoryBart, zoals op de factuur vermeld.
 6. StoryBart zal na het verstrijken van de betalingstermijn de opdrachtgever herinneren aan de openstaande factuur. De opdrachtgever krijgt dan 14 dagen de mogelijkheid om de factuur alsnog te betalen.
 7. Indien de opdrachtgever na herinnering verzuimt te betalen, heeft StoryBart het recht om extra administratiekosten in rekening te brengen. Deze kosten komen bovenop de openstaande factuur.
 8. Indien de opdrachtgever na bovengenoemde alsnog in gebreke blijft, heeft StoryBart het recht om een incassobureau in te schakelen om de betaling van het verschuldigde bedrag alsnog tot stand te brengen.

Opschorting en overmacht

 1. Indien de opdrachtgever de verplichtingen niet nakomt, zal StoryBart altijd eerst proberen een oplossing te vinden samen met de opdrachtgever. Mochten beide partijen hier niet uit komen, heeft StoryBart het recht om de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
 2. Indien StoryBart de verplichtingen niet nakomt, is de opdrachtgever verplicht eerst samen met StoryBart naar een passende oplossing te zoeken. Mochten beide partijen hier niet uitkomen, heeft de opdrachtnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden. Al verrichte werkzaamheden worden alsnog gefactureerd.
 3. Indien de overeengekomen werkzaamheden niet verricht kunnen worden door overmacht, zullen beide partijen op zoek gaan naar een oplossing. StoryBart kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet nakomen van afspraken door overmacht.

Aansprakelijkheid

 1. StoryBart aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, tenzij de schade duidelijk aantoonbaar opzet of ernstige nalatigheid is van StoryBart.
 2. StoryBart kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade.
 3. StoryBart is niet aansprakelijk voor afwijkingen in kwaliteit van beeld of geluid die ontstaan door ontoereikende apparatuur of software van de opdrachtgever of derden.
 4. Indien de opdrachtgever met het opgeleverde eindproduct een bepaald resultaat wil bereiken (bijvoorbeeld een minimum aantal views op YouTube of een groei in sales), kan StoryBart niet aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.
 5. De opdrachtgever is verplicht de geleverde diensten en producten te controleren op fouten. De opdrachtgever is verplicht alle geconstateerde fouten binnen het termijn van de feedbackronde te melden aan StoryBart. Indien ernstige fouten binnen 14 dagen na oplevering en betaling geconstateerd worden, zal StoryBart concrete afspraken met de opdrachtgever maken over het herstel van deze fouten.
 6. StoryBart is niet aansprakelijk voor het niet exact aansluiten bij de stijl en smaak van de opdrachtgever. De opdrachtgever is niet gemachtigd betaling te weigeren op basis van verschil van smaak.
 7. De opdrachtgever vrijwaart StoryBart van enige aansprakelijkheid met betrekking tot schending van auteursrecht, portretrecht of privacywetgeving. De opdrachtgever is verplicht om te zorgen dat de juiste toestemmingen en licenties aanwezig zijn.

Eigendommen

 1. StoryBart draagt het eigenaarschap van het eindproduct over aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft volledige vrijheid in het gebruik van het opgeleverde eindproduct, tenzij expliciet anders vermeld. De opdrachtgever neemt hierbij de geldende wet- en regelgeving in acht.
 2. StoryBart heeft het recht het werk te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, zoals het tonen van het eindproduct in eigen portfolio. Indien de opdrachtgever een duidelijke reden heeft waarom dit niet wenselijk is, zal dit vastgelegd worden in de overeenkomst.
 3. De opdrachtgever is niet gemachtigd het concept of idee dat StoryBart exclusief gemaakt heeft voor de opdrachtgever te delen of door te verkopen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van StoryBart.
 4. StoryBart hanteer een bewaartermijn van 1 jaar voor de originele bestanden en projectfiles. Na dit termijn heeft StoryBart het recht om alle werken (met uitzondering van de administratie) te verwijderen.
 5. StoryBart deelt geen ruw beeldmateriaal met de opdrachtgever, tenzij expliciet schriftelijk is overeengekomen.